Công việc sẽ đơn giản hơn khi có người theo kèm chỉ việc. Bạn sẽ được hỗ trợ cho đến khi thạo việc.